ข้อควรรู้

– เขตกรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา และเขตเทศบาลทุกจังหวัด
1. รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมง 80 กิโลเมตร

2. รถยนต์ที่มีการลากจูง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

– ทางหลวงชนบท (ทางหลวงระหว่างจังหวัด)
1. รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. รถยนต์ที่มีการลากจูง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

– มอเตอร์เวย์ และวงแหวนกาญจนาภิเษก
1. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. รถบรรทุกอื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 รวมทั้งรถยนต์ที่มีการลากจูง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือ 2 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อัตราโทษปรับ หากขับรถเร็วเกินกำหนด

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

FOOT